زندگی در بیابان

1390/10/28

زندگی در بیابان

                 زندگی در بیابان بیابان گبی در شمال رشته کوه های هیمالیا يك سوم خشكي هاي زمين را صحراها تشكيل مي دهند. به نظر مي رسد…

نقش دوگانه آب در بيابان زايي و مهار آن

1390/10/5

نقش دوگانه آب در بيابان زايي و مهار آن

نقش دوگانه آب در بيابان زايي و مهار آن مقدمه: با بروز خشكسالي شديد سال جاري مديريت منابع آب در ايران اينك به جايي رسيده است كه به يكي از مهمترين مباحث رايج در سطح كلان كشور…