تاریخچه کامل استان سمنان

تاریخچه کامل استان سمنان

تاریخچه کامل استان سمنان
سکنه قومس در تهیه پوشاک پشمی و پوشاک نازک ، ردا ، کیسه و مندیل های سفید پنبه ای استادند. بیشترین فروش آنها از پارچه های سفیدی است که به کشورهای دیگر می برند و در همه جا شهرت دارد. مندیل های سفیدی که در قومس تهیه می گردد، ضمن ساده بودن دارای حاشیه بوده و از نظر زیبایی و خوبی و شهرت ، گران قیمت و هر کدام تا 2000 دره م قیمت دارند. میوه در آنجا فراوان و بسیاری از میوه ها را به مناطق همسایه صادر می نمایند.
خراجی که سکنه می پرداختند بسیار سنگین نوشته شده و یعقوبی در قرن سوم ه.ق نوشته است که خراج قلمرو قومس به 2.500.000 درهم می رسد که جزء خراج خراسان محسوب می شود ولی مقدار این خراج را قدامه در اوایل قرن چهارم هجری 1.150.000 درهم نوشته است.
در دوران اسلامی به جای واژه « استان » کنونی واژه « ایالت » را به کار می بردند. ایالت قومس در دامنه جنوبی کوههای البرز واقع شده است. اگر قلمرو کنونی استان سمنان را در نظر گرفته و قسمتهای کویری جنوبی آن را از این قلمرو کم کنیم، وسعت باقی مانده تقریباٌ همان وسعتی است که جغرافیدانان دوره اسلامی از آن به نام « ایالت قومس » نام برده اند. منتها مرکز آن دامغان بود ولی امروزه این مرکزیت به سمنان منتقل شده است.
موقعیت جغرافیایی
این استان با وسعتی برابر 676/95815 کیلومتر مربع ، 8/5 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث ششمین استان کشور بوده و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران می باشد.
این استان از 34 درجه و 17 دقیقه تا 37 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 58 دقیقه تا 57 درجه و 58 دقیقه طول شرقی ، با مرکزیت شهر سمنان از جانب شمال به استان مازندران ، از جنوب به استان اصفهان ، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ، این استان دارای 4 شهرستان ، 10 بخش ، 14 شهر و 28 دهستان است .
استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای است که هر چه از غرب به شرق ان پیش می رویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه شده ، به نحویکه شهر گرمسار از غربی ترین شهر استان محسوب می‌گردد، 825 متر و شهر شاهرود ، که شرقی ترین شهر استان به شمار می آید، 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. از آنجایی که عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معکوس دارد. یعنی هر قدر که ارتفاع زیادتر شود، حرارت نیز به همان نسبت تقلیل می یابد، شهرستان گرمسار را گرمترین و شهرستان شاهرود را سردترین مناطق استان قلمداد می شوند .
وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین از عوامل موثر در حرارت منطقه است.
موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرستان سمنان
شهرستان سمنان با وسعت 18750 کیلومترمربع در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز قرار گرفته است این شهرستان از شمال به استان مازندران از غرب به شهرستان گرمسار از شرق به شهرستان دامغان و از جنوب به دشت کویر و استان اصفهان محدودمی گردد. شهرستان سمنان بین 53 درجه و 23 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع 1117 متر از سطح دریا و در مرکزیت استان واقع شده است. براساس آخرین تقسیمات سیاسی شهرستان سمنان دارای 4 شهر و 2 بخش و 5 دهستان و 210 آبادی دارای سکنه می باشد.
طول و عرض جغرافیائی
شهرستان سمنان با 18750 کیلومتر مربع وسعت در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز واقع گردیده که از نظر موقعیت جغرافیایی بین 53 درجه و 23 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و شش دقیقه عرض شمالی در ارتفاع 1117 متر از سطح دریا و در مرکزیت استان واقع شده است.
تاریخچه کامل استان سمنان
-1- مطالعات جغرافیایی ، طبیعی و اکولوژیکی ، اجتماعی ، فرهنگی ، جمعیتی ، اقتصادی و تاریخی منطقه
2-1-1- ویژگی های جغرافیایی
در حاشیه شمالی کویر لوت خراسان ، منطقه ای واقع شده است که در گذشته تاریخی به نام « ایالت کومس » یا « قومس » شهرت داشته ، همسایگان این ایالت تاریخی را مناطق زیر نوشته اند:
- شمال ، گرگان و مازندران
- مشرق ، خراسان
- غرب ، ری
- جنوب ، کویر لوت
رشته کوههای البرز شرقی ، حد فاصل این قلمرو با مناطق شمالی است. در دامنه جنوبی رشته کوههای مذکور در ایالت قومس به ترتیب از شرق به غرب شهرهای شهر ری قرار داشته اند که قدمت تاریخی و روابط اقتصاد سنتی سکنه در خور توجه است ، این شهرها عبارتند از : بسطام ، دامغان ، سمنان و خور وسعت این ایالت نسبت به دیگر ایالت همسایه ، کوچکتر و به صورت باریکه ای بین همسایگان قرار داشته است. جاده ارتباطی و کاروانرو البرز جنوبی از شهرهای مذکور می گذشته است ، زیرا شهرهای شمال خراسان بیشتر از طریق جاجرم و مزینان به بسطام می رسیده و جاده دیگری شهر گرگان را به بسطام مرتبط می داشته و از سمت مناطق کویری جنوب جاده های ساغند، طبس و نایین ، پس از رسیدن به جرمق به سمت شمال دامغان مرتبط می گشته و همه جاده های مذکور پس از گذشتن از خوار ، که در همسایگی شرقی ورامین قرار داشته ، به ری می رسیده اند، در واقع این جاده شاهراه بزرگی بوده که نیشابور ، یعنی کرسی ( مرکز ) ایالت خراسان را به ری در قلمرو جبال مرتبط می داشته و همه شهرهای قومس در مسیر این راه قرار گرفته بودند.
کرسی یا مرکز ایالت قومس در گذشته دامغان بود، در قرن چهارم ه.ق فاصله دامغان را تا شهرهای تابع ایالت قومس چنین نوشته اند.
- دامغان تا سمنان سه مرحله ( حدود 24 فرسنگ )
- دامغان تا خوار ری شش مرحله ( سه مرحله تا سمنان و سه مرحله از سمنان تا خوار )
- دامغان تا بسطام دو مرحله ( حدود 16 فرسنگ )
- دامغان تا گرگان ، از راه بسطام هفت مرحله ( حدود 56 فرسنگ )
- دامغان تا بیار ( بخشی از جنوب شاهرود کنونی ) هفت مرحله از راه بسطام ، ولی همین راه از طریق بیان 25 فرسنگ.
سکنه قومس در تهیه پوشاک پشمی و پوشاک نازک ، ردا ، کیسه و مندیل های سفید پنبه ای استادند. بیشترین فروش آنها از پارچه های سفیدی است که به کشورهای دیگر می برند و در همه جا شهرت دارد. مندیل های سفیدی که در قومس تهیه می گردد، ضمن ساده بودن دارای حاشیه بوده و از نظر زیبایی و خوبی و شهرت ، گران قیمت و هر کدام تا 2000 دره م قیمت دارند. میوه در آنجا فراوان و بسیاری از میوه ها را به مناطق همسایه صادر می نمایند.
خراجی که سکنه می پرداختند بسیار سنگین نوشته شده و یعقوبی در قرن سوم ه.ق نوشته است که خراج قلمرو قومس به 2.500.000 درهم می رسد که جزء خراج خراسان محسوب می شود ولی مقدار این خراج را قدامه در اوایل قرن چهارم هجری 1.150.000 درهم نوشته است.
در دوران اسلامی به جای واژه « استان » کنونی واژه « ایالت » را به کار می بردند. ایالت قومس در دامنه جنوبی کوههای البرز واقع شده است. اگر قلمرو کنونی استان سمنان را در نظر گرفته و قسمتهای کویری جنوبی آن را از این قلمرو کم کنیم، وسعت باقی مانده تقریباٌ همان وسعتی است که جغرافیدانان دوره اسلامی از آن به نام « ایالت قومس » نام برده اند. منتها مرکز آن دامغان بود ولی امروزه این مرکزیت به سمنان منتقل شده است.
موقعیت جغرافیایی
این استان با وسعتی برابر 676/95815 کیلومتر مربع ، 8/5 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و از این حیث ششمین استان کشور بوده و مساحت آن حدود چهار برابر استان تهران می باشد.
این استان از 34 درجه و 17 دقیقه تا 37 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 58 دقیقه تا 57 درجه و 58 دقیقه طول شرقی ، با مرکزیت شهر سمنان از جانب شمال به استان مازندران ، از جنوب به استان اصفهان ، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ، این استان دارای 4 شهرستان ، 10 بخش ، 14 شهر و 28 دهستان است .
استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای است که هر چه از غرب به شرق ان پیش می رویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه شده ، به نحویکه شهر گرمسار از غربی ترین شهر استان محسوب می‌گردد، 825 متر و شهر شاهرود ، که شرقی ترین شهر استان به شمار می آید، 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند. از آنجایی که عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معکوس دارد. یعنی هر قدر که ارتفاع زیادتر شود، حرارت نیز به همان نسبت تقلیل می یابد، شهرستان گرمسار را گرمترین و شهرستان شاهرود را سردترین مناطق استان قلمداد می شوند .
وضعیت توپوگرافی و عوارض طبیعی زمین از عوامل موثر در حرارت منطقه است.
موقعیت جغرافیایی و سیاسی شهرستان سمنان
شهرستان سمنان با وسعت 18750 کیلومترمربع در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز قرار گرفته است این شهرستان از شمال به استان مازندران از غرب به شهرستان گرمسار از شرق به شهرستان دامغان و از جنوب به دشت کویر و استان اصفهان محدودمی گردد. شهرستان سمنان بین 53 درجه و 23 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع 1117 متر از سطح دریا و در مرکزیت استان واقع شده است. براساس آخرین تقسیمات سیاسی شهرستان سمنان دارای 4 شهر و 2 بخش و 5 دهستان و 210 آبادی دارای سکنه می باشد.
طول و عرض جغرافیائی
شهرستان سمنان با 18750 کیلومتر مربع وسعت در دامنه جنوبی رشته کوههای البرز واقع گردیده که از نظر موقعیت جغرافیایی بین 53 درجه و 23 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و شش دقیقه عرض شمالی در ارتفاع 1117 متر از سطح دریا و در مرکزیت استان واقع شده است.
2-1-2- ویژگیهای طبیعی و اکولوژیکی
همانطور که می دانیم استان سمنان به دلیل همجواری با سلسله کوههای البرز در شمال و زمین های هموار و کویر در جنوب ، از شمال به جنوب دارای شیب است.
شیب عمومی منطقه ( استان سمنان ) از شمال به جنوب حدود 8 تا 10 در هزار می باشد. از آنجا که شیب زمین در مقدار انرژی واصله از تابش خورشید و یا بهتر بگویم حرارت جو ، اهمیت زیادی دارد ، شیب های جنوبی معمولی گرمتر از شیب های شمالی است ، چرا که در این شیب ها ، آفتاب به طور عمده بر زمین تابیده و خاک را زودتر گرم می کند.
بنابراین با توجه به شیب منطقه استان سمنان ، حرارت اکتسابی از جو ، درنوار جنوبی ( کویری ) بیش از نوار شمالی ( کوهستانی ) است.
حال با توجه به مطالب فوق ، طبق آمارهای منتشره از سوی سازمان هواشناسی کشور موارد ذیل را می‌توان در زمینه حرارت ( دما ) استان سمنان ذکر نمود:
- معدل حداکثر مطلق درجه حرارت در ماههای تیر و مرداد که گرمترین ماه های سال در استان سمنان است به 25 درجه سانتیگراد می رسد.
- معدل حداقل درجه حرارت در ماه های دی و بهمن که سردترین ماه های سال در استان سمنان است به منهای 11 درجه سانتی گراد بالغ می گردد.
- اختلاف حداکثر مطلق درجه حرارت بین گرمترین و سردترین ماه های سال در استان سمنان به 31 درجه سانتی گراد می رسد.
استان سمنان دارای اقلیم هایی به شرح ذیل می باشد:
- اقلیم نیمه بیابانی شدید
این اقلیم علاوه بر بخش های مختلف در ایران ، دشت های کویر نمک و قسمت هایی از فلات شمالی و مرکزی ایران و قسمتهایی از استان سمنان مانند گرمسار و بنکوه را در برگرفته در این نقاط میزان بارش و نزولات کم و نهایت بارندگی معمولاٌ در اوایل بهار است و در بعضی سال ها نیز بارندگی تابستانه دیده می شود.
- اقلیم نیمه بیابانی خفیف
این اقلیم علاوه بر بخش های مختلف در ایران ، بخش هایی از خراسان ، سمنان ، شاهرود و دامغان را در برگرفته ، بارندگی معمولاٌ پاییز تا بهار ادامه می یابد ولی بارندگی غالباٌ در زمستان صورت می گیرد.
لازم به توضیح است که بر اساس تقسیمات گوسن ، مناطقی از استان ( نوار شمالی استان) را اقلیم مدیترانه ای گرم و خشک در بر گرفته است.
اما بر اساس تقسیمات آمبرژه ، استان سمنان جزء اقلیم خشک سرد ( در مراکز شهری با وجود ایستگاه های هواشناسی ) است. در محدوده این استان می توان اقالیم دیگری از جمله خشک معتدل ( نوار جنوبی استان ) و اقلیم نیمه خشک سرد و اقلیم نیمه مرطوب سرد ( نوار شمالی استان ) تشخیص داد.
مهمترین عوامل آب و هوایی در استان سمنان عبارتند از :
- حرارت ( دما )
حرارت یکی از مهمترین عوامل آب و هوایی می باشد که در مطالعات اکولوژی (Ecology) و اگروکلیماتولوژی (Agro climatology) خصوصاٌ مطالعات مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار می گیرد. تمایل اشعه خورشید و شدت تابش آن ، وجود جو ، تغییر عرض جغرافیایی ، ارتفاع از سطح دریا، پستی و بلندی و عوارض مختلف زمین عواملی است که در تغییر حرارت و گرمای هر ناحیه موثر می باشد.
مناطق خشک و نیمه خشک که معمولاٌ در 25 تا 38 درجه عرض جغرافیایی قرار دارند، از نهایت تابش خورشید برخوردار می باشند.
- رطوبت و بارندگی
در استان سمنان بارندگی بسیار کم و غالباٌ به صورت ریزش باران است. میزان بارندگی استان به طور متوسط 145 میلی متر می باشد.
با توجه به اینکه رطوبت نسبی با بارندگی نسبت مستقیم دارد، به همین علت میزان رطوبت از غرب استان به شرق استان و همچنین از جنوب به شمال افزایش پیدا می کند.
به طوریکه درصد رطوبت نسبی در دامغان 55 درصد ، در شاهرود 49 درصدو در سمنان 52 درصد می‌باشد. این درصد مشخص کننده این مساله است که در شهرهایی که میزان بارندگی بیشتر است از میزان رطوبت بالاتری برخوردار می باشد.
ناگفته نماند استان سمنان در یک منطقه خشک کویری واقع شده است. تعداد روزهای یخبندان در استان به طور متوسط سالانه هفتاد روز است .
به طور خلاصه باید گرفت که استان سمنان به طور کلی تحت تاثیر جریان های هوایی گرم و خشک دشت کویر قرار دارد؛ ولی عواملی چون دوری از دریا ، جهت و امتداد کوهها ، ارتفاع مکان و وزش بادها نیز در آب و هوای این استان موثرند. در این استان سه نوع آب و هوا را می توان مشخص کرد.
قسمت شمالی : شامل شاهرود ، دامغان ، مهدیشهر ( سنگسر ) و شهمیرزاد دارای آب و هوای نسبتاٌ سرد و خشک در زمستان و معتدل در تابستان .
قسمت جنوبی : شامل گرمسار و جنوب شهرستان سمنان ، آب و هوای کویری و نسبتاٌ گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان .
قسمت شمال و شمال شرقی استان : شامل مناطق دشت میامی و حسین آباد کالپوش ، دارای آب و هوایی نسبتاٌ سرد و مرطوب در زمستان و معتدل و مرطوب در تابستان .
- بادها
به دلیل تنوع ناهمواری و مجاورت با کویر کوهستان همیشه با مراکز مختلف فشار یعنی فرابار و فروبار در مناطق مختلف استان روبرو می شویم که موجب پیدایش بادهای محلی و در نهایت بادهای مسلط غربی و کویری می شود.
- بادهای غربی
این بادها معمولاٌ مرطوب بوده و در ماههای سرد سال از جهت غرب تا شمال غربی می وزد و به نام تورانه نیز معروف بوده و باران زا است.
- بادهای کویری
این بادها معمولاٌ از مناطق کویری و بیشتر درماه های گرم سال می وزد و موجب افزایش درجه حرارت و خشکی هوا گردیده و بیشتر در شهرهای سمنان و دامغان مشاهده می شود به طور کلی در استان سمنان در تمام فصول سال وزش باد جریان داشته ، اما شدت و جهت باد در فصول مختلف سال متفاوت است.
پوشش گیاهی
هر چه از سمت کویر به طرف شمال و دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز پیش می رویم ، پوشش گیاهی را می توان به صورت کویری و نیمه کویری و در شمال و شمال غربی ، گیاهان نیمه سردسیری و کاملاٌ سردسیری را مشاهده نمود.
در نواحی کویری مراتع کویری با پوشش گیاهی تنک اکثراٌ به صورت بوته ها و درختچه ها و انواعی شامل شوره گز ، خارشتر ، اسپند ، گون ، درمنه ، گیاهان خانواده اسفناجیان ، ورک ، ختمی، علقهای گندمی ، تاج خروس به صورت غالب دیده می شود.
به طور کلی مراتع کویری به علت خشکی هوا ، کمبود رطوبت ، شوری خاک و ماسه های نرم و غلتان طبعاٌ از پوشش گیاهی فقیری برخوردار بوده و از نظر درجه بندی ، اراضی پست محسوب می شوند. ضمناٌ در این مناطق علاوه بر پوشش گیاهی در ابادی ها و اطراف روستاهای کویری ، که ساکنین این نواحی به کشاورزی و دامداری اشتغال دارند، نسبت به کشت فصلی محصولات زراعی که جزو پوشش گیاهی محسوب می شوند، نظیر گندم ، جو ، یونجه ، کرچک ، پنبه و چغندر علوفه ای اقدام می نمایند که از محصولات فرعی این کشت ها جهت تغذیه دام های خود استفاده می کنند و می توان این کشت ها را جزو پوشش گیاهی مصنوعی منطقه به حساب آورد.
به تدریج هر چه از حاشیه کویر به سمت دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز پیش می رویم با افزایش ارتفاع ، تغییر کرده و به طرف نمونه های نیمه سردسیری و سردسیری و در قسمت شمالی مراتع کاملاٌ ییلاقی جلب نظر می نماید، به طوری که می توان گفت با یک فاصله حدود 30 کیلومتری از حاشیه به سمت دامنه قسمت عمده ای از منطقه دارای پوشش گیاهی جالبی می باشد. البته این پوشش در نقاط مختلف از نظر تراکم کاملاٌ متفاوت می باشند.
پوشش گیاهی در شهرستان سمنان با توجه به این که مقدار ریزش های جوی از جنوب ( دشت کویر ) به سمت شمال ( دامنه های جنوبی البرز ) جریان دارد افزایش می یابد پوشش گیاهی منطقه نیز از انواع بیابانی تا استپ کوهی قابل تغییر می باشد که با گونه های زیر مشخص می شود:
الف – پوشش گیاهی بیابانی مانند : خارشتر، تاغ ، شور و ...
ب – پوشش گیاهی استپی مانند : گون ، بادام وحشی و ...
ج – پوشش گیاهی استپ کوهی مانند : زرشک ، باریجه ، آنفوز ، بنه و ...
علاوه بر پوشش گیاهی طبیعی سه پارک جنگلی و جنگل های مصنوعی برای جلوگیری از حرکت شن های روان در این شهرستان احداث گردیده اند.
ناهمواری ها
شهرستان سمنان به علت موقعیت توپوگرافی و عوارض زمین در این منطقه از کشور از دو سو محصور شده است که در عین حال مرز طبیعی آن را شهرستان دامغان و استان مازندران ( شهرستان ساری ) تشکیل می دهند این شهرستان از سمت شمال با بخشی از سلسله جبال البرز محصور است که همانند دیواری این شهرستان را از استان مازندران جدا می کندو قلعه نی زوا در شمال غرب شهمیرزاد در این قسمت قرار گرفته است ارتفاع متوسط این رشته در این قسمت به حدود 3200 متر می رسد از سوی دیگر رشته کوه دیگری که آن هم از سلسله جبال البرز منشعب می گردد بین شهرستان سمنان و دامغان کشیده شده که خطر الراس ان مرز طبیعی این دو شهرستان است. در جنوب شهرستان سمنان نیز رشته کوههای پراکنده و کم ارتفاعی دیده می شوند که اغلب از رسوبات تخریبی و سازندهای شور شکل گرفته اند.
اراضی زراعی و باغات
اراضی زراعی و باغات شهرستان سمنان دارای مساحتی به میزان 27708 هکتار می باشد که از این مقدار 26574 هکتار زراعی و 1134 هکتار باغات است.
وضعیت مراتع
وضعیت مراتع شهرستان سمنان حدود 1.200.000هکتار بوده که تولیدعلوفه خشک سالیانه آن بیش از 180 تن می باشد این مراتع به صورت قشلاق – میان بندو ییلاقی در فصول مقرر مورد تعلیف احشام دامداران قرار می گیرد توضیح این که بقیه وسعت شهرستان سمنان شامل 65.000 هکتار جنگل ( سوزنی برگ و پهن برگ و دست کاشت ) و مساحت 760.000 هکتار را بیان تشکیل می دهد.
منابع آب
استان سمنان با توجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی ، به طور کلی جزء مناطق خشک و کم آب بوده، به نحویکه جهت مصارف کشاورزی و صنعتی و ... عملاٌ با کمبود آب مواجه می باشد.
از آنجائیکه تامین آب مصرفی استان از طریق آبهای سطحی و زیرزمینی می باشد ؛ حفر چاه های عمیق و استفاده از آب های زیرزمینی در دشتهای شاهرود و ایوانکی ممنوع اعلام شده است.
آب های سطحی
استان سمنان به استثناء رودخانه حبله رود که در دشت گرمسار جریان دارد ، فاقد رودخانه دائمی می باشد، هر چند به بعضی از جریانات سطحی تقریباٌ دایمی ، ناشی از آبهای زیرزمینی رودخانه اطلاق گردیده ( مانند چشمه علی دامغان ) ، لیکن به نظر می رسد چنین تعبیری مقرون به واقع نبوده و هدف از رودخانه ، نوعی از جریان سطحی است که دارای تغذیه مختلف می باشد.
با توجه به این مطلب ، جریانات سطحی که در این منطقه موجود می باشد مرکب از مسیل هایی است که بعد از پایان بارندگی ادامه یافته و بعد از مدتی قطع می شود.
بررسی مورفولوژیکی بسترها نشان داده است که سیلاب های شدیدعوارض فرسایش قابل توجهی را در برداشته و به علت رژیم سیل آسای جریانات سطحی امکان استفاده از آن میسر نمی باشد. لیکن باتوجه به کمبود آب منطقه ، باید مطالعات و تحقیقات لازم و جا مع جهت ایجاد تاسیسات لازم برای استفاده از سیلاب ها صورت گیرد.
همانطوریکه اشاره گردید ، اکثر رودخانه های استان فصلی بوده و در فصول بارندگی دارای آب می باشد.
منابع آب
منابع آبی شهرستان سمنان شامل 149 دهنه قنات 608 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و 4 رودخانه به نامهای رودخانه آب گرم رودخانه اروانه سرخه – رودخانه حاجی آباد و رودخانه گل رود بار می باشد.
2-1-3- ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی ، جمعیتی و اقتصادی
شناخت ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر مکانی درهر مقیاسی ، امکان ارائه تعریفی از نوع خاص فرهنگ آن را برای انطباق پیشنهادات برنامه ها و طرح ها با نوع فرهنگ محل را میسر می سازد.
چه بسا برنامه ها و طرح های مناسب ازجنبه های اقتصادی و کالبدی مقاومت های اجتماعی و مردمی را به سبب تضاد با ارزش های حاکم بر محیط آنها را به همراه داشته باشد.
اقوام و قومیت های استان سمنان
ایل سنگسری و طایفه پروری در شمال و طایفه افتری در شمال غربی سمنان و باصدیها دردوزمیر از مهمترین طوایف شهرستان سمنان می باشند ، در منطقه شاهرود از چند قرن پیش یک طایفه بزرگ عرب که از تیره اعراب عامری هستند به سر می برند. در سالهای آخر قرن دوازدهم قمری نیز حکومت منطقه شاهرود با حکام این طایفه بود. اینان به طوایف عرب و عجم معروف بودند و بازماندگان اینان امروزه در صحاری میان شاهرود و سبزوار بعضاٌ به گله داری اشتغال دارند.
در کوهستان های شمال این منطقه از سال های پیش از دولت صفوی گروههایی از طوایف ترک گونیلی و گرایلی به سر می بردند که امروزه از آنها خبری نیست.
در منطقه پل ابریشم گروههایی کرد – بلوچ و عرب زندگی می کنند این گروههای انسانی همگی مهاجرند و به صورت مختلط در روستاهای پل ابریشم سکونت دارند.
در گرمسار و پیرامون آن برخی از طوایف عشایری که در قرون گذشته و در اجرای سیاست استبدادی حکومتهای وقت به صورت تبعید ، کوچ اجباری و یا به علل دیگر به این منطقه آمده اند زندگی می کنند.
زبان و گویش
در کتاب احسن التقاسیم راجع به زبان اهل قومس و جرجان هاوهوز مانند ( هاده ) و ( هااگی ) استعمال می شود. و این زبان به زبان اهل دیلم شبیه و نزدیک است. ( هاده ) و ( هاگی ) که مقدسی در کتاب احسن التقاسیم به عنوان نمونه ذکر کرده در حال حاضر در لهجه مردم سمنان و شهمیرزاد وجود دارد، ملک الشعرای بهار در جلد دوم کتاب سبک شناسی می نویسد:
پیشاوند(ها) سر افعال ون ( هاگیرم )، (هاگرفت) و غی
تاریخ ارسال: 1390/9/21
تعداد بازدید: 9552

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram