آب وهوا ي شهرستان نطنز


آب وهوا ي شهرستان
شهرستان داراي 3 نوع آب وهواي متمايز از يكد يگر است.
1-روستاهاي غربي وجنوبي كه در اطراف كوه كركس با ارتفاع تقريبي 3895 متر قرار گرفته اند داراي آب وهواي سرد سيري با زمستان هاي فوق العاده سرد توام با برف و يخ وتابستان معتدل با آب و هواي لطيف و فرحبخش و بهار وپاييزمعتدل هستند .
2. نواحي بين كوهستان و كوير يا جلگه هايي كه به دامنه كوه ها پايان ميگيرند از بارندگي كمتري برخوردارند و داراي زمستان هاي سرد و خشك و تابستان هاي نسبتا معتدل مي باشد .
3. نواحي بادرود داراي آب و هواي بري و سخت ويژه كوير با زمستان هاي خشك وبدون برف و باران و تابستان هاي گرم وطولاني ميباشد.

تاریخ ارسال: 1390/9/22
تاریخ بروزرسانی: 1390/9/13
تعداد بازدید: 3475
ارسال نظر