بازار کار در شهرستان بشاگرد

 بازار کار در شهرستان بشاگرد
بسمه تعالي
پس از پيروزي انقلاب اســـــلامي منطقه بشاگرد توسط عده اي از برادران كميته امداد امام خميني ( ره ) مورد شناسايي قرار گرفت . فقر، محروميت اقتصادي ، نظام طبقاتي و نابساماني هاي عميق فرهنگي در اين منطقه باعث شد حضرت امام خميني ( ره ) اهتمام ويژه اي نسبت به وضع اين منطقه داشته باشد .
موقعيت جغرافيايي :
شهرستان بشاگرد در شرق استان هرمزگان قرار دارد . منطقه اي كوهستاني و صعب العبور ، محصور بين استانهاي هرمزگان ، كرمان و سيستان و بلوچستان داراي آب و هواي گرم ، تپه ماهورهاي آب رفتي و پوشش گياهي است .
تقسيمات سياسي :
شهرستان جديد بشاگرد داراي 2 بخش ، 6 دهستان و دو منطقه شهري است .
ساختار فضايي و اداري شهرستان بشاگرد
نام شهرستان مساحت كيلومتر مربع درصد مساحت از كل استان تعداد شهرها بخش ها تعداد دهستانها
بشاگرد 16000 24 2 2 6
با تصويب هيئت وزيران روستاي سردشت در منطقه بشاگرد شهرستان جاسك به شهر سردشت ارتقاء يافته و به عنوان مركز شهرستان جديد بشاگرد به نقشه تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي افزوده شده است .
جمعيت و نيروي انساني :
بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، جمعيت شهرستان بشاگرد در سال 1385 ، 32273 نفر بوده است كه 29/2 درصد از جمعيت كل استان را در اين سال تشكيل مي دهد .
16255 نفر از جمعيت شهرستان بشاگرد در سال 1385 مردان و 16018 نفر زنان تشكيل مي دهند . بدين ترتيب نسبت جنسي ( جمعيت مردان به زنان ) در شهرستان حدود 1 است .
جمعيت شهرنشين شهرستان بشاگرد در سرشماري سال 1385 ، 1756 نفر و جمعيت روستايي 30517 نفر است بر اين اساس سهم جمعيت روستايي از جمعيت شهرستان حدود 95 درصد است .
سهم افراد 15 تا 60 ساله و 60 ساله به بالا از جمعيت شهرستان در سال 1385 به ترتيب 28 و 3 درصد است و در اين سال حدود 7 درصد جمعيت شهرستان 14-10 ساله تشكيل مي دهد كه نشان دهنده جواني جمعيت و افزايش با تبصره عرضه نيروي كار طي سالهاي آتي مي باشد .
در سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 تعداد 16728 نفر باسواد كه از ميان 9208 نفر مرد ( 55 درصد ) و 7520 نفر زن ( 45 درصد ) با سواد مي باشند .
جمعيت شهرستان بشاگرد :
جمعيت يكي از عواملي است كه روي عرضه نيروي كار و در نتيجه روي نرخ بيكاري حائز اهميت است بنابراين شناخت ويژگيهاي جمعيتي مي تواند در پيش بيني تحولات آينده بازار كار كمك نمايد .
مقايسه جمعيت شهرستان بشاگرد با استان طي سال 85-75
شرح سال 1375 سال 1385 نرخ رشد 75-85
جمعيت خانوار جمعيت خانوار جمعيت خانوار
استان هرمزگان 1062155 195325 1403674 304507 83/2 54/4
شهرستان بشاگرد 25261 5050 32273 7189 29/2 59/3
جمعيت شهرستان بشاگرد ( بخش بشاگرد ) در سال 1375 ، 25261 نفر بوده است كه در سال 1385 به 32273 نفر افزايش يافته است و به طور متوسط از رشد سالانه حدود 29/2 درصد برخوردار بوده است . بنابراين طي ده سال ( 85-75 ) 6712 نفر به جمعيت اين شهرستان افزوده شده است .
يا به عبارت ديگر هر سال 671 نفر به جمعيت بشاگرد افزوده شده است . اگر نرخ رشد جمعيت از سال 86 لغايت 94 ثابت فرض كنيم ( 59/2 درصد ) ، ميزان جمعيت شهرستان بشاگرد در پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي 37641 نفر پيش بيني مي گردد .
مقايسه جمعيت شهرستان بشاگرد با استان طي سال 85-75 بر حسب جنس
شرح سال 1385
زن مرد كل
استان 678476 725198 1403674
شهرستان بشاگرد 16018 16255 32273
درصد 23/2 24/2 29/2
از كل جمعيت 32273 نفر شهرستان بشاگرد حدود 16018 نفر ( 50 درصد ) را زنان و حدود 16255 نفر ( 50 درصد ) را مردان تشكيل مي دهد .
يا به عبارت ديگر ميزان جمعيت زنان با مردان در شهرستان بشاگرد با هم برابرند به طور كلي زنان شهرستان بشاگرد 36/2 درصد و مردان 24/2 درصد جمعيت استان را تشكيل مي دهند .
آمار جمعيت شهرستان بشاگرد بر اساس جنس و محل سكونت در سال 1385
سال تركيب جنسي محل سكونت
زن مرد جمع كل روستايي شهري جمع كل
85 16018 16255 32273 30517 1756 32273
درصد 50 50 100 95 5 100
جمعيت شهرستان بشاگرد به تفكيك گروههاي سني بر اساس سرشماري سال 1385
4-1 9-5 14-10 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 60-55 60 ساله به بالا
2013 1983 2268 2171 1742 1469 922 726 641 507 373 454 941
جمعيت شهرستان بشاگرد بر حسب ميزان سواد در سال 1385
كل جمعيت باسواد جمعيت باسواد مرد جمعيت با سواد زن جمعيت محصل مرد جمعيت محصل زن جمعيت بي سواد
16728 9208 7520 4850 4165 10790
شاخصهاي اشتغال و بيكاري شهرستان بشاگرد در سال 1385
جمعيت ده ساله و بيشتر جمعيت فعال شاغلين بيكاران نرخ مشاركت نرخ بيكاري
24109 6818 4159 2659 28% 39%
شاخصهاي اشتغال و بيكاري به تفكيك جنس شهرستان بشاگرد در سال 1385
سال جمعيت شاغل جمعيت بيكار جمعيت فعال جمعيت ده ساله و بيشتر نرخ مشاركت درصد نرخ بيكاري درصد
زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد زن مرد
85 229 3930 4159 156 2503 2659 455 6363 6818 12074 12035 24109 38 53 34 39
جمعيت و بازار كار استان :
بر اساس سرشماري سال 1385 جمعيت فعال شهرستان بشاگرد 6818 نفر و تعداد شاغلين 4159 نفر و تعداد بيكاران 2659 نفر ، جمعيت بالا ساله 24109 نفر ، نرخ مشاركت 28 درصد و نرخ بيكاري 39 درصد مي باشد .
به منظور كاهش نرخ در شهرستان بشاگرد بايد تعداد 2659 فرصت شغلي به طور متوسط سالانه در بخش هاي مختلف اقتصادي ايجاد گردد .
پيش بيني جمعيت شهرستان بشاگرد به تفكيك جنس طي سالهاي 85 لغايت 1394
شرح 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
كل جمعيت 32273 32944 33615 34286 34957 35628 36299 36970 37641 38312
جمعيت زن 16018 16351 16684 17017 17350 17683 18016 18349 18682 19015
جمعيت مرد 16255 16593 16931 17269 17605 17945 18283 18621 18959 19297
براي ايجاد توازن بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار كار مستلزم برنامه ريزي جهت فراهم نمودن زمينه مناسب براي ايجاد و حفظ فرصتهاي شغلي مولد در كليه بخشهاي اقتصادي ، اجتماهي و فرهنگي است .
برنامه اشتغال :
الف – راهكارهاي ايجاد اشتغال
1- ايجاد و حفظ اشتغال از طريق تكميل طرحهاي نيمه تمام و حمايت از كارگاههاي مشكل دار .
2- ايجاد فرصتهاي شغلي جديد از طريق شناسايي پتانسيلهاي موجود در شهرستان بشاگرد به تفكيك بخش هاي اقتصادي .
3- ايجاد فرصتهاي شغلي از طريق توسعه و ايجاد امكانات زيربنايي از قبيل راه سازي ، بيمارستان .
ب – راهكارهاي مورد نياز
1- انعطاف پذيري قوانين و مقررات صدور مجوز فعاليت
2- اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي در منطقه بشاگرد
3- اجراي سياستهاي اشتغالزايي دولت با اولويت به شهرستان بشاگرد
4- تامين نيروي كار بومي فني و ماهر از طريق آموزش فني و حرفه اي
5- كاهش هزينه تعرفه هاي آب ، برق و نفت ...
6- شناسايي كارآفرينان منطقه بشاگرد و حمايت و تشويق آنان به منظور اجراي طرحهاي جديد اشتغالزايي
7- شناسايي سرمايه گذاران بومي مستقر و يا خارج از شهرستان بشاگرد در جهت سرمايه گذاري
8- اولويت بندي و هدايت تسهيلات بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده و كارآفرين و تسهيلات اشتغالزايي صندوق مهر امام رضا ( ع ) به شهرستان بشاگرد .
9- كاهش نرخ سود بانكي با توجه به وضعيت خاص مردم شهرستان بشاگرد .
الزامات مورد نياز
1- تسهيلات بانكي
2- اعتبارات عمراني ( زمينه ساز فعاليتهاي اشتغالزايي )
3- سرمايه گذاري خصوصي
وظايف دستگاههاي اجرايي در برنامه ريزي اشتغال در شهرستان بشاگرد :
1- كليه دستگاههاي اجرايي صادر كننده مجوز فعاليت ، موظف به حذف مقررات غير ضروري و كاشه هزينه صدور مجوز فعاليت مي باشند .
2- اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي دولت در خصوص ايجاد فرصتهاي شغلي توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط
3- اداره كل آموزش فني و حرفه اي موظف به تامين نيروي انساني ، هر وقتي مورد نياز بنگاههاي از طريق ايجاد مركز آموزش سيار يا آموزش از طريق مراكز آموزشي ساير شهرستانهاي استان به صورت شبانه روزي
4- سازمان كاروامور اجتماعي موظف به شناسايي كارآفرينان و سرمايه گذاران بومي خارج از منطقه و حمايت و تشويق آنان در اجراي طرحهاي جديد اشتغالزايي
5- تلاش و همكاري كليه بانكهاي عامل در كاهش نرخ سود بانكي در شهرستان بشاگرد به صورت ويژه .
اهداف برنامه :
1- رفع معضل بيكاري با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و پايدار
2- حذف مقررات غير ضروري و تسهيل گردش عمليات
3- موظف ساختن دستگاههاي اجرايي جهت پاسخگويي و ارائه خدمات سريع
4- فقرزدائي و كاهش محروميت هاي اقتصادي مردم شهرستان بشاگرد
5- تامين نيروي كار فني و ماهر در شهرستان بشاگرد
تاریخ ارسال: 1390/9/28
تعداد بازدید: 13043

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram