خانواده توكــا

خانواده توكــا

خانواده توكــا
Family Turdidae
پرندگاني هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتي نسبتا راست كه در بين آنها بهترين پرندگان خواننده وجود دارد
منقاري باريك و يا نسبتا باريك دارند. پاهاي آنها قوي‌ست ، اين خانواده داراي گونه‌هاي زياد و نسبتا نا متجانسي‌ست و شامل چك‌ها ، دم سرخ‌ها ، بلبل‌ها و توكــا‌ها مي باشد .
دم چتري
انگليسي : Rufous Bush Chat
فرانسوي : Agrobate Roux
لاتين : Cercotrichas Galactotes
مشخصات :
15 سانتي متر . نر و ماده همشكل ، بدن باريك و پاهاي دراز دارد . بعضي از حركاتش به توكاها شبيه است . با دم چتري دراز و بلوطي رنگ كه در انتها بطور مشخص سياه و سفيد است به آساني شناخته مي شود . سطح پشتي قهوه‌اي مايل به خاكستري ، ابروي كمرنگ و واضح و سطح شكمي خاكي رنگ دارد .
از نظر رفتار خيلي گستاخ‌تر از سسك‌ها است و بدون ترس روي بوته‌ها و زمين مي نشيند و در اين حالت بالها را قدري پايين مي گيرد و مرتبا دم چتري خود را در جهت عمودي تكان مي دهد .
زيستگاه :
باغ‌ها ، تاكستانها ، نخلستانها و زيتوئن‌زارها ، پرچين‌ها . روي نخل‌هاي كوتاه و درخت گز لانه مي سازد .
پراكندگي :
دم چتری از جمله پرندگانی است که در تابستانها از پراکندگی نسبتا زيادی برخوردار است
طرقه كوهي
انگليسي : Rock Thrush
فرانسوي : Merle de roche
لاتين : Monticola Saxatilis
مشخصات :
19 سانتي متر . در تمام فصول دم كوتاه آن بلوطي رنگ و وسطش قهوه‌اي است . پرنده نر در تابستان سر و گردن و جبه‌اش آبي مايل به سربي كمرنگ ، بالهايش تقريبا سياه و سطح شكمي آن نارنجي بلوطي است . در زمستان به خاطر حاشيه هاي نخودي رنگ پرها ، اين رنگ‌ها تا حدي نهفته مي ماند و پروبال پرنده منظره تيره و لكه‌لكه پيدا مي كند . پرنده ماده سطح پشتي پر از لكه دارد كه گاهي اثري از رنگ سفيد روي پشتش ديده مي شود و سطح شكمي آن لكه‌لكه نخودي رنگ است . اين پرنده اغلب در اختفا بسر مي برد و تك‌زي است . مانند چكچك كوهي راست مي نشيند و دمش را به آرامي تكان مي دهد و معمولا با حركت شيرجه مانند از محلي كه نشسته است دور مي شود و خود را بين سنگها پنهان مي كند . به كمك دم بلوطي رنگش به آساني از طرقه بنفش تشخيص داده مي شود .
زيستگاه :
در مناطق باز و سنگلاخ و يا بين درختان ، در نواحي كوهستاني زادوولد مي كند .
پراكندگي :
بطور کلی طرقه کوهی پرنده ای است که تابستانها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است
طرقه بنفش
انگليسي : Blue Rock Thrush
فرانسوي : Merie bleu
لاتين : Monticola Solitarius
مشخصات :
20 سانتي متر . كمي از طرقه كوهي بزرگتر است . پرنده نر به آساني با پرو بال خاكستري مايل به آبي سير شناخته مي شود و در زمستان بنظر تقريبا سياه مي آيد . پرنده ماده در سطح پشتي قهوه‌اي مايل به آبي است و در سطح شكمي كمرنگتر و داراي راه‌راه عرضي قهوه‌اي مايل به خاكستري مي باشد . با بالهاي فروافتاده و دم نسبتا كوتاه و لرزان روي سنگ مي نشيند و به محض نزديك شدن انسان با حركتي شيرجه مانند مي پرد و دور مي شود . اين پرنده تك‌زي است .
زيستگاه :
نواحي بياباني و سنگلاخ ، دامنه‌هاي برهنه كوهستان و نقاط كم ارتفاع تا سطح دريا . در شكاف سنگ‌ها ، صخره ها و ساختمانها لانه مي سازد .
پراكندگي :
طرقه بنفش پرنده ای است نيمه مهاجر و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است
دم سرخ پشت بلوطي
انگليسي : Eversmann’s Redstart
فرانسوي : Rouge-Queue d’eversmann
لاتين : Phoenicurus Erythronotus
مشخصات :
۱۴.۵ سانتي متر . پرنده‌اي ست با رنگهاي بسيار درخشان . پرنده نر در پروبال تابستاني سر و پس گردنش خاكستري كمرنگ است و يك نوار پهن سياه در ناحيه چشم دارد كه تا كنار گردن امتداد پيدا مي كند . سينه ، شكم ، پشت و دم آن به رنگ قرمز نارنجي روشن است . در زمستان رنگ قرمز و سياه قسمتهاي جلوي بدن آميخته با نخودي است . بالهايش تقريبا سياه و داراي دو لكه بزرگ سفيد و مشخص مي باشد . پرنده ماده در سطح پشتي ، قهوه‌اي مايل به خاكستري است ، بجز دمگاه و دمش كه شبيه پرنده نــر مي باشد . بالهايش خاكستري چرك است و لكه بزرگ سفيدي روي آن ديده مي شود . سطح شكمي آن سفيد چرك مي باشد . رفتارش شبيه دم سرخ معمولي است ( رجوع شود به دم سرخ كوهي )
زيستگاه :
زمستانها در فضاهاي باز با درختان و بوته هاي پراكنده و يا زمينهاي زراعتي كوهستاني ديده مي شود .
پراكندگي :
دم سرخ پشت بلوطی پرنده ای است که زمستانها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است . به صورت اتفاقي ضمن مهاجرت در زمينهاي پست حوالي درياي خزر ديده مي شود . .
دم سرخ سياه
انگليسي : Black Redstart
فرانسوي : Rouge-Queue noir
لاتين : Phoenicurus Ochruros
مشخصات :
14 سانتي متر . هردو جنس در تمام سنين ، مانند دم سرخ معمولي دمي خرمائي و هميشه لرزان و دمگاه خرمائي رنگ دارند ولي پروبال آنها از پرنده مزبور تيره‌تر و سطح زيرين بالهايشان تقريبا سياه است .
پرنده نــر سياه دوده اي است با لكه بالي سفيدرنگ ( بعضي نرهاي جوان در فصل زادوولد اين لكه را ندارند ) كه پروبالش در پائيز كمرنگتر است و لكه بالي آن تا حدي ناپيدا است . پرنده ماده و پرنده نابالغ شبيه دم سرخ معمولي ولي تيره‌ترند و سطح شكمي آنها خاكستري تيره است ( نه نخودي ) . حركاتش شبيه دم سرخ معمولي است ولي بيشتر روي ساختمانها و يا صخره‌ها مي نشيند زيستگاه :
صخره‌ها ، ساختمانها ، دامنه‌هاي سنگلاخ و گاهي تاكستانها . در سوراخ ديوارها ، صخره‌ها و ساختمانها لانه سازي مي كند .
پراكندگي :
دم سرخ سیاه پرنده ای است بومي ایران و فراوان است . زمستانها نيز به تعداد نسبتا فراوان ديده مي شود .
دم سرخ معمولي
انگليسي : Redstart
فرانسوي : Rouge-queue a front blanc
لاتين : Phoenicurus Phoenicurus
مشخصات :
14 سانتي متر . هر دو جنس اين پرنده در تمام سنين از تمام گونه‌ها به جز دم سرخ سياه و به وسيله دم خرمائي هميشه لرزان و دمگاه خرمائي رنگ مشخص مي شود . پرنده نر صورت و گلوي سياه ، پيشاني سفيد و سطح پشتي خاكستري سربي دارد و پهلوهايش بلوطي رنگ است . در پاييز ، گلوي سياه آن به وسيله حاشيه سفيد پرها تا حدي كمرنگ مي نمايد . پرنده ماده داراي سطح پشتي قهوه‌اي مايل به خاكستري و سطم شكمي نخودي رنگ است . پرنده نابالغ مانند نابالغ سينه سرخ لكه‌لكه است ولي دم و دمگاهش خرمائي رنگ مي باشد . هردو خيلي كمرنگتر و قهوه‌اي رنگتر از ماده و نابالغ دم سرخ سياه هستند . رفتارش خيلي شبيه سينه يرخ است .
زيستگاه :
جنگلها ، پاركها و علفزارهاي با بوته و درخت هاي كهن و گاهي خرابه‌ها . در سوراخ درختان و ديوارهاي سنگي و امثال آن لانه مي سازد .
پراكندگي :
به طور كلي دم سرخ معمولی از جمله پرندگانی است که تابستانها فراوان است ، گرچه چنتايي از اين پرنده زمستانها در خوزستان و در طول سواحل جنوبي ايران باقي مي مانند .
دم سرخ كوهي
انگليسي : Guldenstadt’s Redstart
فرانسوي : Rouge-queue de Guldenstadt
لاتين : Phoenicurus erythrogaster
مشخصات :
17 سانتيمتر . شبيه دم سرخ معمولي است ولي خيلي بزرگتر و دمش نسبتا درازتر مي باشد . پرنده نــار جبه سياه‌رنگ ، تارك و پس گردن كرم رنگ و لكه سفيد و مشخصي روي بال دارد . پرنده ماده شبيه ماده دم سرخ معمولي ، ولي بزرگتر از آن است و لكه بزرگ تقريبا سفيدي روي بال آن ديده مي شود . در پائيز پرهاي سياه و بلوطي پرنده نر حاشيه نخودي پيدا مي كند و در نتيجه سياهي صورت و رنگ بلوطي سطح شكم آميخته با رنگ نخودي بنظر مي آيد .
زيستگاه :
تپه‌هاي باير ، شيب‌هاي برهنه در كوهستان‌هاي مرتفع ، بين سنگها و صخره‌ها . در زمستان روي سروهاي كوهي يا ديگر بوته‌ها در دره‌ها ديده مي شود ، بين قلوه سنگها لانه مي سازد.
پراكندگي :
بنا بر گزارش Zerudny دم سرخ کوهی از جمله پرندگان بومي ایران بشمار می آید و در ارتفاعات البرز زادوولد مي كند ، ولي اين امر نياز به برسي دارد .
سينه سرخ
انگليسي : Robin
فرانسوي : Rouge-gorge familier
لاتين : Erithacus Rubecula
مشخصات :
۱۳/۵ سانتيمتر . نر و ماده همشكل ، پرنده اي كوچك و خپله كه بي گردن به نظر مي رسد . بالغ آن سينه و پيشاني نارنجي و سطح پشتي قهوه‌اي زيتوني يكدست دارد . پرنده نابالغ فاقد رنگ نارنجي و پر از لكه‌هاي قهوه‌اي پر‌رنگ و نخودي است . از نابالغ دم سرخ معمولي با دم قهوه‌اي پررنگ ( نه بلوطي ) و از نابالغ بلبل ، بوسيله اندازه كوچكتر ، سطح شكمي نخودي‌رنگ‌تر و دم قهوه‌اي پررنگ تشخيص داده مي شود
زيستگاه :
ياغها ، پرچين‌ها ، بيشه‌ها و جنگل‌هاي با رويش گياهي كوتاه . در سوراخ‌ها يا شكاف ديوارها ، در ساحل رودخانه‌ها ، روي درختها و پاي پرچين‌ها و پيچك‌ها لانه مي سازد.
پراكندگي :
سینه سرخ از دسته پرندگانی است که زمستانها از پراکندگی نسبتا زيادی برخوردار است و نیز به تعداد نسبتا فراوان در ايران زادوولد مي كند .
http://www.rasekhoon.net/Article/Show-24485.aspx
تاریخ ارسال: 1390/10/12
تعداد بازدید: 7205

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram