روستاهاي شهرستان دامغان

روستاهاي شهرستان دامغان

  روستاهاي شهرستان دامغان
در اطراف و پيرامون دامغان در حدود چهارصد آبادي كوچك و بزرگ پراكنده شده كه كم و بيش معمور است و اگر از طرف دولت و مردم نسبت بآبادي آنها كوشش و همت شود نه تنها براي مالكين سودسر شاري خواهد داشت بلكه براي كشور نيز بسيار مفيد خواهد بود.
آباديهاي اطراف شهر:
اقباليه 153 نفر  – قلعه نو 37 نفر - اسمعيل آباد60 نفر - شمس آباد 267نفر - باقر آباد153 نفر - برم و مهدي آباد 1424 نفر - جعفر آباد97 نفر - وركيان589 نفر جزن1813 نفر صدر آباد509  نفر فيروز آباد 441 نفر حسين اباد 334 نفر زرگر آباد485 نفر نصر -آباد 80 نفر سعد آباد 114 نفر - غني آباد 380 نفر شاهان 204 نفر علي آباد184 نفر -عبير آباد327 نفر - عبديا100 نقر قلعه آقا بابا 185 نفر - عباس آباد443 نفر -مايان937 نفر - جمعيت آباد و محمد آباد382نفر - امامزاده جعفر و ابراهيم آباد62 نفر - و امرزان 761 نفر - حاجي آباد296 نفر.
دامنكوه:
امام آباد579 نفر -بق650 نفر -مهماندوست (1)1319 نفر جعفر آباد 87 نفر حسين آباد584 نفر - دولاب 57 نفر  –حداده(2) 26 نفر - كلاته ملا1161 نفر نعيم آباد 558 نفر - طاق 466 نفر - مراد آباد301 نفر - مومن آباد و عبدالله آباد566 نفر - زرين آباد670 نفر - عشرت آباد 57 نفر - قادر آباد201 نفر - خرازه759 نفر.
3- صرصر:
امير آباد 1668 نفر - علي آباد89 نفر - صيد آباد 1091 نفرحاجي آباد -143 نفر دولت آباد 490 نفر - رضي آباد 290 نفر، عوض آباد125 نفر - عمروان 833 نفر علي آباد مطلب خان617 نفر عبدالله آباد400 نفر - فيروز آباد345 نفر -قدرت آباد153 نفر  – قوشه 174 نفر - حجاجي400 نفر -حسين آباد37 نفر - قاسم آباد 23 نفر بخش آباد220 نفر - شير آسيان 428 نفر.
4- رستاق:
ابراهيم آباد46 نفر - اقبال آباد 49 نفر - حسن آباد784 نفر -خورش32 نفر -خورزان283 نفر -سلطانيه114 نفر -سبحان و فتح آباد344 نفر -علي آباد 159 نفر - شوكت آباد190 نفر - شريف آباد407 نفر 445 نفر - عليان 675 نفر -فخر آباد 234 نفر - فرات539 نفر  – قاسم آباد و احمد آباد447 نفر - كلا و حسين آباد 310 نفر - كلات خوان 5 نفر كبوتر خان 74 نفر  – مرحمت آباد147 نفر مجيد آباد 48 نفر - رومنان 133 شريفيه136 نفر - معصوم آباد 149 نفر
5- رودبار:
آهوانو498 نفر - آستانه 290 نفر - منصور كوه 243 نفر -توبه 493 نفر قلعه 1380 نفر - ورزن949  – كلاته1688 نفر نمكه102 نفر.
6- دروار:
تويه 2430 نفر -دروار1665 نفر - صح646 نفر.
تاریخ ارسال: 1390/9/27
تعداد بازدید: 5590

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram