دکتر حسین بتولی

سوابق علمي و پژوهشي:اقای دکتر حسین بتولی
رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

نام دانشگاه

محل دانشگاه     

مدت تحصيل

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي


کارشناسی

علوم گیاهی

ارومیه

ارومیه    ایران      

1365    1370     

1370

2

کارشناسی ارشد

علوم گیاهی

تهران

تهران     ایران

1373    1376    

1376/7/7

3

دکترا

زیست گیاهی

( گرایش سیستماتیک – اکولوژی )

آزاد اسلامی –واحد علوم و تحقیقات

تهران     ایران

1378    1382    

تیر1382

جدول شماره 2- سوابق تدريس در دانشگاهها                             

 

رديف نيمسال‌تحصيلي
اول دوم
سال تحصيلي نام درس تعداد واحد مؤسسه محل تدريس مقطع تدريس
1      دوم 83-82 شناخت گیاهان مرتعی و جنگلی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل كارداني.کارشناسی.تحصيلات تكميلي
2      دوم 83-82 روشهای تأمین و تولید نهال در مناطق بیابانی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
3      دوم 83-82 شناسایی گیاهان و درختچه های مناطق خشک و بیابانی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
4 اول 84-83 روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
5 اول 84-83 عملیات روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
6 اول 84-83 روشهای احیاء بیابان با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
7 اول
 
84-83 عملیات روشهای احیاء یا پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
8 اول    84-83 روشهای فیزیکوشیمیایی تثبیت ماسه های روان 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
9 اول    84-83 بهره برداری و حفاظت عرصه های احیاء شده 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
10     دوم   84-83 کارآموزی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
11     دوم 84-83 گیاه شناسی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
12 اول 85-84 مرتعداری 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
13 اول 85-84 روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *
14 اول 85-84 شناخت گیاهان مرتعی و جنگلی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *

 

15 اول 85-84 کارآموزی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
16       دوم  85-84 مرتعداری 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
17     دوم 85-84 گياه شناسي 3 دانشگاه کاشان     *  
18 اول 86-85 روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
19 اول 86-85 عملیات روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
20     دوم 85-84 گیاه شناسی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
21     دوم 86-85 مرتعداری 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
22     دوم 86-85 شناخت گیاهان مرتعی و جنگلی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
23     دوم 86-85 گياه شناسي 3 دانشگاه کاشان     *  
24 اول 87-86 گیاه شناسی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
25 اول 87-86 نقش و توانائی دوره 4 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
26 اول 87-86 روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
27 اول 87-86 عملیات روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
28     دوم 87-86 مرتعداری 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
29     دوم 87-86 شناخت گیاهان مرتعی و جنگلی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
30     دوم 87-86 روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
31     دوم 87-86 مبانی گیاه شناسی 3 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *      
32    دوم 87-86 گیاه شناسی (1) 2 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *      
33 اول 87-88 عملیات روشهای احیاء با پوشش گیاهی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *      
34 اول   87-88 شناخت گیاهان مرتعی و جنگلی 3 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *    
35 اول   87-88 کارآموزی 2 دانشگاه علمی – کاربردی واحد آران و بیدگل *    
36   دوم 88-87 شاخت گیاهان داروئی و معطر (2) 3 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *    
37 اول   89-88 درختان و درختچه های داروئی و معطر 2 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *    
38 اول   89-88 روشهای احیاء و مدیریت پوشش گیاهی دست کاشت 2 دانشگاه کاشان     *
39 اول   89-88 احیاء مناطق خشک و بیابانی 2 دانشگاه کاشان     *
40   دوم 89-88 شاخت گیاهان داروئی و معطر (2) 3 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *    
41   دوم 89-88 روشهای بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر مرتعی 2 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *    
42   دوم 89-88 روشهای بهره برداری از گیاهان داروئی و معطر جنگلی 2 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *    
43 اول   90-89 روشهای احیاء و مدیریت پوشش گیاهی دست کاشت 2 دانشگاه کاشان     *
44 اول   90-89 احیاء مناطق خشک و بیابانی 2 دانشگاه کاشان     *
45 اول   90-89 درختان و درختچه های داروئی و معطر 2 مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی اصفهان ( پردیس کاشان ) *    

جدول شماره 3- مقالات علمي – پژوهشي منتشر شده: 

 

ردیف عنوان مقاله به زبان نام نشريه يا ناشر صفحات مشخصات
سال چندم شماره 
تاريخ انتشار (1)
(ماه ـ سال)
اسامي همكاران بترتيب
(شامل نام متقاضي)
1 تنوع زیستی و غنای گونه ای عناصر گیاهی ذخیره گاه قزاآن کاشان فارسی نشریه پژوهش
و سازندگی
105-85     
       61   
پایئز 1382 حسین بتولی
2 بررسی ویژگیهای بوم شناختي گون درختچه اي (Astragalus squarrosus Bunge )در ماسه زارهای ریگ بلند کاشان فارسی نشریه پژوهش
و سازندگی
8-18 شماره
3
جلد21

 
پائیز 87 حسین بتولی
3 Volatile Components from Artemisia scoparia Waldst et Kit Growing in Central Iran English Flavour and Fragrance Journal 650
-652
6
Vol. 20
May 2005 Javad
Safaei-Ghomi , Abdolhamid Bamonir
i,Mohammad Bagher Sarafraz, Hossien Batooli
4 Essential Oil Composition of Nepeta gloeocephala Rech.f. from Iran English Journal Essential Oil Research 635
-637 
Vol.18 November
/December 2006
Javad
Safaei-Ghomi , Abdolhamid Bamoniri
,Mahboobeh Haghani, Hossien Batooli
5 Composition of the Essential oil of the Flowering Aerial Parts of Iranian Crambe orientalis L. English Journal Essential Oil Research 348
-350
19 July / August 2007 Javad Safaei
-Ghomi , Abdolhamid Bamoniri
,Alireza Hatami, Hossien Batooli
6 Determination of Volatile Components in Iranian Rosahemisphaerica English Chemistry of Natural Compounds 738
-740
6
Vol.43
November
/December 2008
Javad Safaei-Ghomi , Abdolhamid Bamoniri
,Alireza Hatami, Hossien Batooli
7 Composition of the Essential oil of Stachys acerosa Growing in Central Iran English Chemistry of Natural Compounds 32-34 1
Vol.43
January / February 2007 Javad Safaei-Ghomi , Abdolhamid Bamoniri
,Alireza Hatami, Hossien Batooli
8 Chemical  variability of essential oil components of two Rosa x damascena genotypes growing in Iran  English Chemistry of Natural Compounds  
262
-265
2
Vol.45
2009 July Javad Safaei
-Ghomi , Sakineh Akhoondi , Hossien Batooli , Mohammad Dackhili
9 Chemical composition by nano scale injection and antioxidant activity of Cleome ibericaDC. English Journal of optoelectronics and advanced materials – rapid communications 744 - 748 7
3
2009 July Abdolhamid Bamoniri,Asma Mazoochi, Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Bi Bi Fatemeh Mirjalili, Mohsen Behpour, Javad Safaei-Ghomi, Hossein Batooli

           

 

10 Nano scale injection for determination of chemical composition and antioxidant activity of the essential oils and methanolic extracts from Foeniculum vulgare Mill. Cultivated in central Iran English Journal of optoelectronics and advanced materials 1202 - 1206        11  8 2009 August Abdolhamid Bamoniri,Asma Mazoochi, Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Bi Bi Fatemeh Mirjalili, Mohsen Behpour, Javad Safaei-Ghomi, Hossein Batooli
11 Chemical composiotiom of the essential oil from leanes and flowering aerial parts of Psammogeton canescens (DC. )Vake. from Iran English Journal of Medicinal Plants 82 -87  Vol.8    31 2009
August- September 
Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mohammad Bagher Gholivand, Hossein Batooli, Vatanara A.
12 Study of the oil constituents extracted from aerial parts of Pimpinella aurea DC. From central Iran English Journal Essential Oil Research 435 -437 Vol.21   September /October 2009 Javad Safaei-Ghomi , Zahra Djafari-Bidgoli, Hossien Batooli
13 Chemical composition  of the essential oil from leaves and flowering aerial parts of Haplophyllum robustum Bge. ( Rutaceae ) English Digest journal of  Nanomaterials and  Biostructures 819 -822 4Vol. 4 2009
October
Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Mohammad Bagher Gholivand, Hossein Batooli
14 Survey of the bioactive and fragrant constituents separated by nano scale injection of Eucalyptus camadulensis var. obtuse cultivated in kashan area English Digest journal of  Nanomaterialsand  Biostructures 603 -606 4Vol. 4 December
2009
Abdolhamid Bamoniri,Asma Mazoochi, Bi Bi Fatemeh Mirjalili, Maryam Mehrasa, Hossein Batooli
15 Composition ofHypericum perforatum L. volatile oil from Kashan oil composition of Hypericum perforatum L. English American-Eurasian Jornal of Sustainable Agriculture 107 -110 1 Vol.3 2009 Maryam Akhbari , Hossien Batooli
16 Anew species of the Genus Calligonum L. ( Polygonacaeae) from Iran English The Iranian Journal of Botany 153 2  Vol.15   2009 Maassoumi,A.A. &
Hossien Batooli
17 GC/MS analysis and in vitro antioxidant activity of essential oil and methanol extracts of Thymus caramanicus Jalas and its main constituent carvacrol English Food Chemistry 1524 -1528 4 Vol.115 2009 Javad Safaei-Ghomi , Abdolrasoul H. Ebrahimabadi , Zahra Djafari-Bidgoli, Hossien Batooli
18 Volatile constituents analysis of Nepeta cataria from central Iran English Chemistry of Natural Compounds 913 -915 6 Vol.45 2009 Javad Safaei-Ghomi , Zahra Djafari-Bidgoli, Hossien Batooli
19 Volatile constituents of the flowers and leaves of Eucalyptus oleosa cultivated central Iran English Chemistry of Natural Compounds 106 -107 1 Vol.45 2009  March Javad Safaei-Ghomi , Farideh Shahroodi, Hossien Batooli
20 Essential oils composition, antioxidant and antimicrobial activity of the leaves and flowers ofChaerophyllum macropodum Boiss English Food Control 1173 -1178 8     Vol. 21 2010
January
Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Zahra Djafari-Bidgoli, Asma Mazoochi, Fereshteh Jookar Kashi, Hossein Batooli
21 Antioxidant and antimicrobial activity evaluation and essential oil analysis ofSemenovia tragioides Boiss. from Iran English Food Chemistry 553
-558
Vol.1 22 2010
March
Abdolhamid Bamoniri, Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Asma Mazoochi, Mohsen Behpour, Fereshteh Jookar Kashi, Hossein Batooli
22 GC/MS  identification of essential oil components and ( in vitro) investigation of antioxidant activity of methanol extracts from flower and fruit fractions of ( Melia azedarach ) cultivated in central Iran  English Chemistry of Natural Compounds 913
-915
5
Vol.46
2010
August
Javad safaei-Ghomi, Tayebeh Ahmadi, Hossein Batooli
23 Chemical composiotiom and antimicrobial activity of the volaile oil of Eucalyptus sargentii Maiden cultivated in central Iran English Internationa Journal of Green Pharmacy 174
-177
3
Vol.4
2010
July
-September
Javad safaei-Ghomi, Hossein Batooli
24 Composition and antioxidant and antimicrobial activity of the Essential oil and extracts of Stachys inflata Benth. from Iran. English Food Chemistry 452
-458
2
Vol.119
September
/October 2010
Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Ebrahim H. Ebrahimabadi, Zahra Djafari-Bidgoli, Fereshteh Jookar Kashi, Asma Mazoochi, Hossein Batooli
25 Chemical composition and antioxidant activities of the essential oil and methanol extracts of Psammogeton canescens English Food and Chemical Toxicology 24–
28
1
Vol.48
2010 Mohammad Bagher Gholivand, Mehdi Rahimi-Nasrabadi, Hossein Batooli, Abdolrasoul H. Ebrahimabadi
26 Antioxidant activity of the Essential Oil and metanolic extract ofEucalyptus largiflorens andEucalyptus intertexta from central Iran English Journal of Essential Oil & Bearing Plants 377
-385
3
Vol.13
2010 Javad safaei-Ghomi, Atefeh Abbasi-Ahd , Mohsen Behpour ,Hossein Batooli
27 Determination of bioactive molecules from flowers, leaves,stems and roots of Perovskia abrotanoides Karel growing in central Iran by nano scale injection English Digestjournal of  Nanomaterials and Biostructures 601
-606
2
Vol.13
2010 Javad safaei-Ghomi, Hossein Batooli
28 The Bioactive and volatile constituents of Prangos acaulis ( DC.) Bornm extraced using hydrodistillation and Nano scale injection techiques English Digest journal of  Nanomaterials and  Biostructures 263
-266
1
Vol.5
2010  Mohammad hadi meshkatalsadat ,Abdolhamid Bamoniri, Abdolrasoul Hi, Hossein Batooli
29 Essential oil composition and antioxidant and antimicrobial properties of the aerial parts of Salvia eremophila Boiss. from Iran English Food and Chemical Toxicology 1371
-1376
5
Vol.48
2010
March
Abdolrasoul H. Ebrahimabadi, Asma Mazoochi, Fereshteh Jookar Kashi, Zahra Djafari-Bidgoli, Hossein Batooli
30 Study of the Bioactive and Fragrant constituents extracted from leaves and aerial parts of Haplophyllum glaberrimum Bge.  ex Bioss. From central Iran by Nano scale injection English Digest journal of  Nanomaterials and Biostructures 169
-172
1
Vol.5
 
2010
Abdolhamid Bamoniri,Bi Bi Fatemeh Mirjalili, Asma Mazoochi, Hossien Naeimi, Hassan Golchin, Hossein Batooli
31 اثر عصاره آبي ريشه ختمي(Althaea officinalis l.) بر فعاليت انقباضي ناي جدا شده موش صحرائي فارسي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 1-8 4
Vol.11
2010 مهدي نورالديني ، محبوبه موسوي لردجانی، عبدالرسول حقير ابراهيم آبادي و
حسين بتولي
32 Composition of essential oil and boilogical activity of extracts of Viola odorata L. From cental Iran English Natural Product Research     2010 Maryam Akhbari , Hossien Batooli, Freshteh Jookar Kashi
33 Comparative study of composition and biological activities of SDE prepared essential oils from flowers and fruits of two Hypericum species from central Iran English Natural Product Research     2010 Maryam Akhbari , Hossien Batooli  & Mohamadreza Mozdianfard

جدول شماره 4- مقالات علمی - مروري و ترويجيمنتشر شده:

 

ردیف عنوان مقاله ناشر صفحه شماره تاريخ نشر
1 تأثیر شیوه بهره برداری در تولید محصول و بقاء گیاه " باریجه " ( مطالعه موردی حوضه های آبخیز جنوب کاشان) نشریه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 780-469 دانشگاه صنعتی اصفهان مرداد1373
2 اصلاح و احیاء مراتع اشنان خیز ، با استفاده از
روش بهره برداری صحیح
نشریه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 517-507 175 شهریور1375
3 باریجه(Ferula gumosa) نشریه سنبله 74-72 83 1374
4 حنا، رنگ طبیعی و بی زیان نشریه پیام 95-94   1374
5 مورد (Myrtus communis) نشریه سنبله 69-66 85 1376
6 قره داغ
  (Nitraria schoberji)
نشریه سنبله 73-72 91 1376
7 برازمبل(Peroveskia abroranoides نشریه سنبله 63-61 95 1376
8 ریحان(Ocimum basilicum نشریه سنبله 61-59 100 1377
9 گل صابونی  (Saponaria officinalis نشریه سنبله 77-75 102 1377
10 یونجه زرد((Melilotus officinalis نشریه سنبله 82-81 107 1378
11 شاهدانه(Cannabis sativa نشریه کشاورزی و صنعت 31-29 12 1379
12 اشنیان
(Seidlitza rosmarinus
نشریه کشاورزی و صنعت     1379
13 بیابان، عوامل مؤثر در توسعه و چگونگی مبارزه با بیابانزدائی نشریه جهاد 50-43 231-230 1379
14 بنگ دانه
(Hyosyamus niger
نشریه کشاورزی و صنعت 32-30 28 آبان80
15 فراسیون
(Marrubium vulgare
نشریه کشاورزی و صنعت 20-19 29 آذر 1380
16 بررسی خصوصیات بوم شناختی گیاه مرتعی " نتر " (Astragalus squarrosus) در دشتهای ماسه زار
 بیابانهای مسیله
مجموعه مقالات اولین همایش ملی  بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها 40-33 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز زمستان 1380
17 جعفری
(Petroselinum hortense
نشریه کشاورزی و صنعت 60-58 32 اسفند 1380
18 شاه پسند
(Verbena officinalis
نشریه کشاورزی و صنعت 23-22 33 فروردین و اردیبهشت 1381
19 مدیریت مراتع قشلاقی بیابانهای حوضه مسیله با تاکید بر حفظ ذخائر ژنتیکی گیاهان بومی و سازگار نشریه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 569-549 295 تابستان 1381
20 گلپر
(Heracleum persicum
نشریه کشاورزی و صنعت 25-24 37 مرداد و شهریور 1381
21 جایگاه گیاهان پرچین و هرس پذیر در طراحی منظر شهری نشریه سبزینه 6-3 شماره دوم
( پیاپی هفتم )
بهار 1382
22 گزنه
(Urtica dioica L. var. dioica
نشریه کشاورزی و صنعت 16-15 57 خرداد و تیر 1382
23 بررسی پراکنش جغرافیائی و ویژگیهای اکولوژیکی اجتماعات استپ جنگل (Pistacia - Amygdalus) در رشته کوههای کرکس نشریه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 222-205 331 شهریور 1382
24 معرفی درختچه " زرین گل " (  Sophora mollis) ، راهکارهای حفاظت و حمایت از آن و بکارگیری آن در فضای سبز مجموعه مقالات دومین همایش ملی  بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها   دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز زمستان 1383

 

تاریخ ارسال: 1390/9/16
تعداد بازدید: 15834

ارسال نظر


استفاده از مطالب سایت مرجع کویر مرنجاب با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع
instagram