نتایج جست و جو


نمایش مقالات - خانواده مارهاي سمي (Venomous)

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده مارهاي سمي (Venomous) خانواده مارهاي سمي (Venomous) خانواده الاپيده FAMILY ELAPIDAE اصولا اين گروه از مارها را…


نمایش مقالات - خانواده مارهاي نيمه سمي (Opisthpglypha)

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده مارهاي نيمه سمي (Opisthpglypha) خانواده مارهاي نيمه سمي (Opisthpglypha) خانواده بویگا Genus Boiga مشخصات : سر مار…


نمایش مقالات - خانواده بلدرچين بوته اي

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده بلدرچين بوته اي خانواده بلدرچين بوته اي Family Turnicidae بلدرچين بوته اي انگليسي : Andalusian Hemipode فرانسوي…


نمایش مقالات - آنقوت پرنده اي از خانواده مرغابيان

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی آنقوت پرنده اي از خانواده مرغابيان آنقوت پرنده اي از خانواده مرغابيان آنقوت (RUDDY SHELDUCK) عضو خانواده مر غابيان…


نمایش مقالات - خانواده شبگردها

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده شبگردها خانواده شبگردها Family Caprimulgidae شبگردها پرندگاني حشره خوارند كه در شب و يا نور كم فعاليت مي…


نمایش مقالات - خانواده چرخ‌ريسك دم‌دراز

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده چرخ‌ريسك دم‌دراز خانواده چرخريسك دمدراز Family Aegithalidae چرخريسك دمدراز انگليسي : Long-tailed tit فرانسوي…


نمایش مقالات - خانواده كمـر كلي

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده كمـر كلي خانواده كمـر كلي Family Sittidae مانند داركوبهاي كوچكي بنظر مي آيند ، ولي روي درختها و صخرهها…


نمایش مقالات - خانواده چرخ‌ريسك

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده چرخ‌ريسك خانواده چرخريسك Family Paridae پرندگاني هستند كوچك ، درختزي و خيلي پرجنب و جوش ، با منقار كوتاه…


نمایش مقالات - خانواده توكــا

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده توكــا خانواده توكــا Family Turdidae پرندگاني هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتي نسبتا راست كه در بين…


نمایش مقالات - خانواده مارهای غیر سمی (aglypha)

صفحه اصلی سایت مقالات علمی جانور شناسی خانواده مارهای غیر سمی (aglypha) خانواده مارهای غیر سمی (aglypha) خانواده تيفلوپيده Family Typhlopidae مارهاي اين خانواده